سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 702


راهنما
دعوت دوستان

سوال 702 | ۰۷ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  عددی عبارت به  ازای چه‌قدر است؟

پاسخ

  

0

در بین پرانتزها  وجود دارد که به ازای  پاسخ آن صفر می‌شود. پس حاصل برابر صفر می‌شود.

برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

نفر 1 با 0:0:21
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:21
3 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:22
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:24
12 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 8 با 0:0:25
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:26
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 10 با 0:0:26
9 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه