سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 703


راهنما
دعوت دوستان

سوال 703 | ۰۸ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموعه جواب نامعادله ی  به صورت  باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 
چون  عددی منفی است، اگر دو طرف نامساوی را بر  تقسیم کنیم، جهت نامساوی برعکس می شود:
 

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 6 با 0:0:48
1 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 8 با 0:0:54
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 9 با 0:0:54
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 10 با 0:0:56
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه