سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 712


راهنما
دعوت دوستان

سوال 712 | ۱۷ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ریشه nام
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید عددی طبیعی است. مقدار a کدام است؟
 

پاسخ

  

19

 

در نتیجه  یک عدد چهار رقمی است.

به همین ترتیب به ازای  نیز  یک عدد پنج رقمی می شود. با توجه به رقم یکان تنها گزینه ی ممکن   است.

 

برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:47
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 6 با 0:0:52
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 7 با 0:0:55
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه