سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 720


راهنما
دعوت دوستان

سوال 720 | ۲۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


      461- اگر بردار  و موازی باشند، m کدام است؟  
 

پاسخ

  

-2

 
   
                    
 
   
                                          
 
   
                                                           

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 7 با 0:0:28
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:0:41
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:43
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 10 با 0:0:56
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 11 با 0:0:57
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 12 با 0:1:0
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه