سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 721


راهنما
دعوت دوستان

سوال 721 | ۲۶ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


به جای * کدام عدد را قرار گیرد تا نقطه ‌ی روی محور طول قرار گیرد؟
 

پاسخ

  

5برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 1 با 0:0:21
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:25
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 5 با 0:0:27
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهملیكا كدخدائی

ملیكا كدخدائی

نفر 6 با 0:0:29
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 7 با 0:0:38
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:46
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 9 با 0:0:55
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 10 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه