سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 723


راهنما
دعوت دوستان

سوال 723 | ۲۸ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


مختصات دو نقطه‌ی مجاور هم در یک مربع به صورت    است. مساحت مربعِ مفروض کدام است؟

پاسخ

  

64

وقتی نقاط را رسم می‌کنیم متوجه خواهیم شد که طول ضلع مربع 8  وا حد است پس مساحت آن   واحد مربع می‌باشد.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 5 با 0:0:44
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:50
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه