سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 725


راهنما
دعوت دوستان

سوال 725 | ۳۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه  در  کدام ناحیه واقع است؟
 

پاسخ

  

2

ناحیه 2
 
 

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 2 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:0:21
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:0:22
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:22
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:0:33
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:33
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 10 با 0:0:34
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه