سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 723


راهنما
دعوت دوستان

سوال 723 | ۲۸ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند مثلث از اتصال 6 نقطه واقع بر روی محیط یک دایره به هم به طوری که فقط همین نقاط، رئوس مثلث باشند، ساخته می‌شود؟ 
 

پاسخ

  

20


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:25
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:41
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 4 با 0:0:45
1 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:46
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 6 با 0:0:49
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 8 با 0:0:53
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 9 با 0:0:54
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه