سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 741


راهنما
دعوت دوستان

سوال 741 | ۱۶ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چندمین جمله از دنباله با جمله عمومی  برابر صفر است؟
 

پاسخ

  

9

با توجه به اینکه n عددی مثبت است، داریم:
                                       

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:42
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 8 با 0:0:50
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 9 با 0:0:50
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 10 با 0:0:51
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 11 با 0:0:51
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 12 با 0:0:51
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 13 با 0:0:52
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 14 با 0:0:55
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
مریم دلیلی  مریم دلیلی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۹ است چون اگر عبارت را برابر۰قرار دهیم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، این مسابقه ساعت ۲۱ برگزار می‌شود، در زمان معین در این چالش شرکت کنید.

ارسال دیدگاه