سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 762


راهنما
دعوت دوستان

سوال 762 | ۰۷ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک پرواز داخلی 4 جای خالی در هواپیما است و 9 نفر در فهرست انتظار قرار دارند. به چند روش می‌توان از بین آنان 4 نفر را سوار کرد؟
 

پاسخ

  

126


 

برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 1 با 0:0:40
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:43
14 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 6 با 0:0:51
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه