سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 764


راهنما
دعوت دوستان

سوال 764 | ۰۹ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی، می دانیم  . قدر نسبت کدام است؟    
 

پاسخ

  

-3

                                         

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:41
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 8 با 0:0:53
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه