سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 765


راهنما
دعوت دوستان

سوال 765 | ۱۰ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه  چه قدر است؟
 

پاسخ

  

19

فرض می کنیم  .
در مجموعه ی P ، عضوهای 6 و 7 را داریم و چون  است، 6 و 7 هم باید عضو Q باشند، در نتیجه  .
در مجموعه ی Q ، عضوهای 1 و 5 را داریم و چون  است، 1 و 5 هم باید عضو P باشند، در نتیجه  .
پس:                                                                                                     

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:51
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 4 با 0:0:53
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 5 با 0:0:53
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:54
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه