سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 768


راهنما
دعوت دوستان

سوال 768 | ۱۳ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی حسابی  ، جملات  تشکیل دنباله حسابی دیگری می دهند. قدر نسبت این دنباله چقدر است؟ 
 

پاسخ

  

-1

ابتدا قدر نسبت در دنباله ی  را به دست می آوریم:
                                                              
تفاضل  برابر است با قدر نسبت دنباله ی  که می شود  .

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:36
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:48
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 7 با 0:0:56
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه