سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 770


راهنما
دعوت دوستان

سوال 770 | ۱۵ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
اصل ضرب، اصل جمع و تعاریف اولیه ی جایگشت
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف كلمه ی TARANEH چند کلمه ی هفت حرفی می توان ساخت به طوری که حرف A همواره در وسط قرار گیرد؟ 
 

پاسخ

  

720

جواب صحیح: 720
کلمه ی هفت حرفی که حرف وسط آن یک حالت دارد و یکی از حروف A در آن قرار می گیرد و ۶ حرف متمایز دیگر طبق الگوی زیر دارای جایگشت هستند. 

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:25
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 7 با 0:0:55
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 8 با 0:0:57
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه