سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 771


راهنما
دعوت دوستان

سوال 771 | ۱۶ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
اصل ضرب، اصل جمع و تعاریف اولیه ی جایگشت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک ساختمان ۶ طبقه، افراد a و b و c و d و e و f هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. اگر بدانیم واحد a بالاتر از b می باشد، در چند حالت  فرد b ساکن طبقه d سوم است؟ 
 

پاسخ

  

72

گزینه ی صحیح: 72
اگر فرد b را ساکن طبقه ی سوم در نظر بگیریم، چون واحد a بالاتر از b است، پس فرد a باید ساکن یکی از طبقات ۴، ۵ و ۶ باشد.
بنابراین سه حالت برای سکونت در واحد a وجود دارد. ۴ نفر دیگر در ۴ واحد باقی مانده به !۴ حالت می توانند قرار گیرند.
پس كل حالات انجام این کار برابر است با:

 

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:40
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:47
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:48
9 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه