سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 773


راهنما
دعوت دوستان

سوال 773 | ۱۸ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در چند عدد طبیعی چهار رقمی، حداقل یک رقم ۷ وجود دارد؟
 

پاسخ

  

3168

گزینه ی صحیح: 3168
حداقل یک رقم ۷ باشد؛ یعنی یک رقم یا دو رقم یا سه رقم یا چهار رقم، عدد ۷ باشد که تعداد حالت های هر کدام را باید محاسبه کنیم. چون تعداد حالت ها بسیار زیاد می شود؛ از اصل متمم استفاده می کنیم.
1) كل اعداد طبیعی ۴ رقمی را به دست می آوریم: 

2)  تعداد اعداد طبیعی ۴ رقمی فاقد رقم ۷ را به دست می آوریم:

3) تعداد اعداد طبیعی ۴ رقمی فاقد رقم ۷ را از تعداد کل اعداد طبیعی ۴ رقمی کم می کنیم:

تذكر: هرگاه در تست از واژه های «حداقل»، «حداکثر»، «بزرگتر» و «کوچکتر» استفاده شده بود؛ احتمالاً سؤال با اصل متمم حل می شود اما باز تعداد حالات ممکن را بررسی کنید که ببینید کدام روش کوتاه تر و مناسب تر است. 
 

برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 1 با 0:0:40
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 2 با 0:0:41
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:48
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 5 با 0:0:49
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:49
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:52
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 8 با 0:0:52
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه