سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 143


راهنما
دعوت دوستان

سوال 143 | ۲۷ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  درجه دوم   مطابق شکل زیر است. مجموع مربعات ریشه‌ ها را به دست آورید.

 

پاسخ

  

6

 بنابر نکته گفته شده، چون دو نقطه A و C هم عرض هستند، بنابراین طول رأس سهمی میانگین طول آن هاست.
 
نکته: طول رأس، میانگین طول های دو نقطه هم عرض می باشد.
حال سه نقطه A ، B و C را در تابع  جای گذاری می کنیم:
 
 
بنابراین ضابطه تابع به صورت می باشد.
حال S وP معادله  را می یابیم:
  
مجموع مربعات ریشه ها برابر است با:


برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:50
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 5 با 0:0:51
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:52
14 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 7 با 0:0:53
9 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 8 با 0:0:55
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 9 با 0:0:56
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه