سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 781


راهنما
دعوت دوستان

سوال 781 | ۲۶ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع وارون تابع به صورت است. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

از تساوی مقدار را برحسب به دست می آوریم:

بنابراین و در نتیجه و.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:38
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:40
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:44
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 5 با 0:0:44
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:46
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 8 با 0:0:50
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 9 با 0:0:51
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 10 با 0:0:53
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه