سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 146


راهنما
دعوت دوستان

سوال 146 | ۳۱ خرداد ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک مستطیل به طول 13 و عرض 6 واحد، دایره ای به قطر طول مستطیل، ضلع مقابل آن را در دو نقطه ی M و N قطع می کند. فاصله ی این دو نقطه از هم، چند واحد است؟
 

پاسخ

  

5

دایره به قطر  ضلع CD را در دو نقطه ی M و N قطع می کند، به این ترتیب مثلث ANB قائم الزاویه است (زیرا N زاویه ی محاطی روبه رو به قطر  است) و NH ارتفاع وارد بر وتر آن می باشد. بنابراین:
 
و با توجه به این که ، نتیجه می شود  و در نهایت:
 
 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:44
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:47
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 7 با 0:0:50
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 8 با 0:0:53
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 9 با 0:0:53
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه