سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 785


راهنما
دعوت دوستان

سوال 785 | ۰۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد صحیح در نامعادله صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

24

ابتدا توجه کنید که:

 
 
 
 
بنابراین نامعادله داده شده می شود:
در نتیجه:

 
 
 
 
 
 
 
پس (توجه کنید که در این محدوده).
تعداد عددهای صحیح در این محدوده 24 تا است.

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:42
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 2 با 0:0:45
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 7 با 0:0:50
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 8 با 0:0:52
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه