سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 814


راهنما
دعوت دوستان

سوال 814 | ۳۰ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
11,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


هر دو دایره ی شکل زیر را با هم به چرخش در می آوریم. پس از توقف، دایره ها به چند حالت می توانند بایستند به طوری که دایره سمت چپ روی اعداد زوج و دایره ی سمت راست روی اعداد مربع کامل بایستد؟

پاسخ

  

6

 


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:23
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:42
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 4 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:47
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 8 با 0:0:52
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 9 با 0:0:52
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 10 با 0:0:53
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 11 با 0:0:54
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه