سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 823


راهنما
دعوت دوستان

سوال 823 | ۰۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
آمار و احتمال
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر،  و مجموعه شش عضو داشته باشد، مجموعه  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

4

می دانیم

پس دارای 3 عضو است و چون شش عضو دارد، پس.
اما می دانیم

در نتیجه

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:26
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 7 با 0:0:52
1 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 9 با 0:0:55
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه