سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 829


راهنما
دعوت دوستان

سوال 829 | ۱۴ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB به فاصله 7 از یکدیگر هستند. چند نقطه در صفحه می توان یافت که از A فاصله ای برابر 4/5 و از B فاصله ای برابر 3/5 داشته باشند؟
 

پاسخ

  

2

 همه نقطه هایی که از فاصله ای برابر 4/5 دارند، دایره ای به مرکز و شعاع 4/5 می سازند. از سوی دیگر مجموعه نقطه هایی که از به فاصله 3/5 هستند، دایره ای به مرکز  و شعاع 3/5 را پدید می آورند. نقطه یا نقطه های برخورد این دو دایره خواسته مسئله است که همان گونه که در شکل هم دیده می شود دوتاست.

 
نکته: توجه کنید اگر مجموع شعاع های دو دایره برابر فاصله دو نقطه بود، آن گاه دو دایره به اصطلاح بر هم مماس می شدند و تنها یک نقطه برخورد داشتند.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:42
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 7 با 0:0:49
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 9 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 10 با 0:0:52
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه