سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 833


راهنما
دعوت دوستان

سوال 833 | ۱۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
فرآیندهای حدی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر حاصل، کدام است؟
 

پاسخ

  

0

وقتی به سمت صفر میل می کند حاصل نیز به صفر میل می کند. دقت کنید! حاصل در این شرایط همواره مثبت است.

حدهای خواسته شده را در نمودار مشخص می کنیم:
 

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 3 با 0:0:46
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 4 با 0:0:47
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:51
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 9 با 0:0:55
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه