سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 840


راهنما
دعوت دوستان

سوال 840 | ۲۵ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

 
 

پاسخ

  

7

الف: دهانه سهمی رو به پایین است،  پس است.
ب: تابع دارای 2 تا صفر است، پس دلتای معادله آن مثبت است. 
پ: طول رأس مثبت است، پس است.                                     
اشتراک مجموعه های بالا نامعادله  می باشد.
بازة (0 ، 8-) دارای هفت عدد صحیح می باشد.

برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:49
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:0:56
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 8 با 0:0:57
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه