سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 845


راهنما
دعوت دوستان

سوال 845 | ۳۰ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


خط  بر دایرهمماس است. اگر دقیقاً دو نقطه روی دایره وجود داشته باشد که از خط به فاصله  باشند، آن گاه حداقل عدد صحیحی که برای R می توان در نظر گرفت چند است؟
 

پاسخ

  

7

 مجموعه نقطه هایی که از خط فاصله ای برابر دارند، دو خط موازی و در دو سوی آن و به فاصله از آن هستند. از سوی دیگر این دو خط می توانند صفر، یک یا دو نقطه برخورد با دایره داشته باشند و دو نقطه برخورد که در فرض گفته شده، به معنی آن است که از قطر دایره کوچک تر است، پس:
 


برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 7 با 0:0:50
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 9 با 0:0:54
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 10 با 0:0:55
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 11 با 0:0:56
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه