سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 854


راهنما
دعوت دوستان

سوال 854 | ۰۸ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A  و B  به طول های  و  روی خط  قرار دارند. اگر تصاویر A و B روی محورx ها C و D باشند، مساحت ذوزنقه ABCD چقدر است؟
 

پاسخ

  

3

 با رسم شکل به محاسبه مساحت ذوزنقه می پردازیم:                              
             
همان طور که می بینید طول قاعده بزرگ برابر 5 و طول قاعده کوچک برابر 1 است. ارتفاع ذوزنقه هم فاصلة  تایعنی  است.                                  
 
 
        

برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 1 با 0:0:44
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 6 با 0:0:49
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 8 با 0:0:49
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 9 با 0:0:49
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 10 با 0:0:54
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه