سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 855


راهنما
دعوت دوستان

سوال 855 | ۰۹ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله   باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

20

این رابطه، یک رابطه متقارن است و باید آن را برحسب S و P بنویسیم، با فرض این که  و  هستند، داریم:
 
 

برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه