سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 856


راهنما
دعوت دوستان

سوال 856 | ۱۰ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال و قضیه تالس
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو می دانیم ، اگر AB=15 و AD=6، آن گاه  کدام است؟
 
 

پاسخ

  

2/5

چون، پس بنا به عکس قضیه تالس است. از سوی دیگر است. پس متساوی الساقین است و در نتیجه، بنابراین:
 


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:42
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:48
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 8 با 0:0:54
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه