سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 869


راهنما
دعوت دوستان

سوال 869 | ۲۳ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
فرآیندهای حدی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر حاصل، کدام است؟
 

پاسخ

  

0

وقتی به سمت صفر میل می کند حاصل نیز به صفر میل می کند. دقت کنید! حاصل در این شرایط همواره مثبت است.

حدهای خواسته شده را در نمودار مشخص می کنیم:
 

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:39
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه