سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 160 | ۱۴ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


تابع  در چند نقطه به طول صحیح پیوسته است؟ ( نماد جزء صحیح است.)
 

پاسخ

  

2

تابع  در تمام نقاط به طول صحیح ناپیوسته است. لذا با توجه به نکات گفته شده در مورد عامل صفرکننده، تابع  در نقاطی با طول های صحیح که ریشه های عبارت ضرب شده در  باشند، پیوسته خواهند شد. بنابراین:
 
در نتیجه تابع y فقط در دو نقطه با طول های صحیح  پیوسته است.

برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر اول (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر دوم (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر سوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر چهارم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر پنجم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه