سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 877


راهنما
دعوت دوستان

سوال 877 | ۳۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟                                         
 

پاسخ

  

5

عددهای  هر سه دارای عامل‌های 2، 3 و 5 هستند.

 
 

 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:38
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 8 با 0:0:57
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 9 با 0:0:57
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه