سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 879


راهنما
دعوت دوستان

سوال 879 | ۰۲ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


خط  بر دایرهمماس است. اگر دقیقاً دو نقطه روی دایره وجود داشته باشد که از خط به فاصله  باشند، آن گاه حداقل عدد صحیحی که برای R می توان در نظر گرفت چند است؟
 

پاسخ

  

7

 مجموعه نقطه هایی که از خط فاصله ای برابر دارند، دو خط موازی و در دو سوی آن و به فاصله از آن هستند. از سوی دیگر این دو خط می توانند صفر، یک یا دو نقطه برخورد با دایره داشته باشند و دو نقطه برخورد که در فرض گفته شده، به معنی آن است که از قطر دایره کوچک تر است، پس:
 


برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:48
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:49
8 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:49
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:51
8 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 6 با 0:0:51
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 7 با 0:0:53
8 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه