سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 883


راهنما
دعوت دوستان

سوال 883 | ۰۶ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع وارون تابع به صورت است. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

از تساوی مقدار را برحسب به دست می آوریم:

بنابراین و در نتیجه و.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:28
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:43
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 3 با 0:0:43
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 4 با 0:0:43
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 5 با 0:0:48
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 6 با 0:0:49
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 8 با 0:0:57
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه