سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 892


راهنما
دعوت دوستان

سوال 892 | ۱۵ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار، ضابطه یک تابع غیر تهی است؟
 

پاسخ

  

13

سمت چپ تساوی عبارتی نامنفی است، حال اگر عددی مثبت باشد می توان به ازای برخی ازها دو مقدار برای تعیین کرد ولی اگر برابر صفر باشد هر کدام از عبارت های و باید برابر صفر باشند تا تساوی داده شده برقرار شود و فقط در این حالت است که ضابطه یک تابع غیرتهی است، پس:
 
یادآوری: بهتر است ابتدا ضابطه تابع را تا حد امکان ساده کنیم. در ضابطه داده شده از طریق مربع کامل کردن، به ساده کردن ضابطه می پردازیم:
 برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:39
7 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 6 با 0:0:51
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:52
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 8 با 0:0:52
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه