سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 913


راهنما
دعوت دوستان

سوال 913 | ۰۵ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دو تابع و برابر باشند، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

10

با توجه به شرایط برابری دو تابع، باید مولفه های آن ها برابر باشد:
چون در زوج مرتب، مولفه اول عددی مثبت است، پس باید با زوج مرتب برابر باشد. در نتیجه:
 
از برابری زوج مرتب های و نتیجه می گیریم که و هستند.
مقدار برابر است.

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:49
7 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 6 با 0:0:51
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:51
9 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:52
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه