سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 918


راهنما
دعوت دوستان

سوال 918 | ۱۰ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل خط در نقطه بر نمودار تابع مماس است و از نقطه نیز گذشته است. مقدار چقدر است؟

 

پاسخ

  

1/5

شیب خطی که از نقطه های و می گذرد برابر است با. از طرف دیگر، مشتق تابع در نقطه با شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه برابر است. بنابراین.

برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 7 با 0:0:53
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه