سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 922


راهنما
دعوت دوستان

سوال 922 | ۱۴ مرداد ۰۱

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با هندسه تحلیلی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


خط گذرنده از نقطه و عمود بر خط به معادله، محورها را با کدام عرض قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-5

می دانیم که اگر دو خط با شیب های و بر هم عمود باشند، آنگاه:

 
 
خط مورد نظر ما با شیب بر خط عمود است، پس:

 
پس خط مورد نظر که از نقطه می گذرد، دارای شیب 2 است.


برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 1 با 0:0:45
8 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:49
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:49
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:50
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه