سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 184


راهنما
دعوت دوستان

سوال 184 | ۰۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر پدر یک نوزاد، نرمه گوش آزاد و مادر او نرمه گوش پیوسته داشته باشد، احتمال این که فرزند اول آن ها نرمه گوش پیوسته داشته باشد چقدر است؟                                              
 

پاسخ

  

1/4

برای این که نرمه گوش فرزند پیوسته باشد، باید به صورت باشد. با توجه به این که پدر نرمه گوش آزاد ( یا) و مادر نرمه گوش پیوسته () دارند، اگر پدر عامل را داشته باشد احتمال تولد فرزند با عامل صفر است. امّا اگر پدر عامل را داشته باشد، احتمال تولد فرزند با عامل، است،پس داریم:
 
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:7
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:15
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:26
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:41
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 5 با 0:0:42
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 6 با 0:0:44
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 7 با 0:0:47
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 8 با 0:0:48
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 9 با 0:0:52
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه