سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 184 | ۰۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر پدر یک نوزاد، نرمه گوش آزاد و مادر او نرمه گوش پیوسته داشته باشد، احتمال این که فرزند اول آن ها نرمه گوش پیوسته داشته باشد چقدر است؟                                              
 

پاسخ

  

1/4

برای این که نرمه گوش فرزند پیوسته باشد، باید به صورت باشد. با توجه به این که پدر نرمه گوش آزاد ( یا) و مادر نرمه گوش پیوسته () دارند، اگر پدر عامل را داشته باشد احتمال تولد فرزند با عامل صفر است. امّا اگر پدر عامل را داشته باشد، احتمال تولد فرزند با عامل، است،پس داریم:
 
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:7)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:15)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:26)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر پنجم (با 0:0:42)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه