سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 37


راهنما
دعوت دوستان

سوال 37 | ۱۲ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

57

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر هر دو ریشه‌ی معادله‌ی  برابر صفر باشد،   کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 برای آن که هر دو ریشه‎‌ی معادله صفر باشد، باید  و  صفر باشند. بنابراین:


برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:10
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 2 با 0:0:13
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:34
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 4 با 0:0:35
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 5 با 0:0:35
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 6 با 0:0:36
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:38
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 8 با 0:0:39
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 9 با 0:0:41
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 10 با 0:0:41
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 11 با 0:0:43
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 12 با 0:0:45
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 13 با 0:0:46
6 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 14 با 0:0:46
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 15 با 0:0:47
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 16 با 0:0:49
1 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهصبا صباغ

صبا صباغ

نفر 17 با 0:0:54
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:54
صبا صباغ  صبا صباغ
پاسخ
1 سال پیش
24 0

خیلی متشکرم.درست حل کردم اما دیر پاسخ دادم متاسفانه.

ارسال دیدگاه