سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 219


راهنما
دعوت دوستان

سوال 219 | ۱۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

210

ابتدا تابع مشتق تابع را به دست می آوریم:

 
 
بنابراین


برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 1 با 0:0:40
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 8 با 0:0:51
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 9 با 0:0:51
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 10 با 0:0:53
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه