سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 239 | ۳۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشند، مجموعه‌ی  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

7

اول به نمودار دقت کنید:
 می شود . حالا سؤال تفاضل  و این مجموعه را می‌خواهد یعنی  که با توجه به شکل می‌شود B پس:


و دارای 7 عضو است.

برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر اول (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر دوم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر سوم (با 0:0:54)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:56)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر پنجم (با 0:1:0)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه