سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 48 | ۲۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطۀ  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

9پس داریم:

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:17)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر دوم (با 0:0:21)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:31)
56 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:37)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر پنجم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه