سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 306


راهنما
دعوت دوستان

سوال 306 | ۰۷ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جواب‌های معادله‌ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا برای حذف مخرج‌ها طرفین معادله را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی ضرب می‌کنیم:


 
 
 
 
 
فقط جواب قابل قبول است، زیرا به ازای درمخرج صفر ایجاد و کسر تعریف نشده می‌شود. بنابراین معادله یک جواب دارد. 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:36
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:44
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 7 با 0:0:49
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 8 با 0:0:50
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 9 با 0:0:52
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 10 با 0:0:53
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه