سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 50 | ۲۵ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله   باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

20

این رابطه، یک رابطه متقارن است و باید آن را برحسب S و P بنویسیم، با فرض این که  و  هستند، داریم:
 
 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر اول (با 0:0:34)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:38)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر سوم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر چهارم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر پنجم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه