سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 50


راهنما
دعوت دوستان

سوال 50 | ۲۵ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله   باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

20

این رابطه، یک رابطه متقارن است و باید آن را برحسب S و P بنویسیم، با فرض این که  و  هستند، داریم:
 
 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:34
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:38
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:38
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:40
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 5 با 0:0:40
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:41
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 7 با 0:0:43
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 8 با 0:0:46
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 9 با 0:0:48
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه