سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 57 | ۰۳ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و نمودار تابع های و در نقطه برخورد کنند، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-21

چون نمودار تابع های و در نقطه برخورد می کنند، پس

در نتیجه
بنابراین

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:15)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر دوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر چهارم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه