سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 59 | ۰۵ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB به فاصله 7 از یکدیگر هستند. چند نقطه در صفحه می توان یافت که از A فاصله ای برابر 4/5 و از B فاصله ای برابر 3/5 داشته باشند؟
 

پاسخ

  

2

 همه نقطه هایی که از فاصله ای برابر 4/5 دارند، دایره ای به مرکز و شعاع 4/5 می سازند. از سوی دیگر مجموعه نقطه هایی که از به فاصله 3/5 هستند، دایره ای به مرکز  و شعاع 3/5 را پدید می آورند. نقطه یا نقطه های برخورد این دو دایره خواسته مسئله است که همان گونه که در شکل هم دیده می شود دوتاست.

 
نکته: توجه کنید اگر مجموع شعاع های دو دایره برابر فاصله دو نقطه بود، آن گاه دو دایره به اصطلاح بر هم مماس می شدند و تنها یک نقطه برخورد داشتند.

برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر اول (با 0:0:10)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر دوم (با 0:0:12)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:16)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر چهارم (با 0:0:19)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر پنجم (با 0:0:35)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه