سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 59


راهنما
دعوت دوستان

سوال 59 | ۰۵ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB به فاصله 7 از یکدیگر هستند. چند نقطه در صفحه می توان یافت که از A فاصله ای برابر 4/5 و از B فاصله ای برابر 3/5 داشته باشند؟
 

پاسخ

  

2

 همه نقطه هایی که از فاصله ای برابر 4/5 دارند، دایره ای به مرکز و شعاع 4/5 می سازند. از سوی دیگر مجموعه نقطه هایی که از به فاصله 3/5 هستند، دایره ای به مرکز  و شعاع 3/5 را پدید می آورند. نقطه یا نقطه های برخورد این دو دایره خواسته مسئله است که همان گونه که در شکل هم دیده می شود دوتاست.

 
نکته: توجه کنید اگر مجموع شعاع های دو دایره برابر فاصله دو نقطه بود، آن گاه دو دایره به اصطلاح بر هم مماس می شدند و تنها یک نقطه برخورد داشتند.

برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 1 با 0:0:10
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 2 با 0:0:12
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:16
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 4 با 0:0:19
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 5 با 0:0:35
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 6 با 0:0:35
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 7 با 0:0:40
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 8 با 0:0:43
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 9 با 0:0:47
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه