سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 372


راهنما
دعوت دوستان

سوال 372 | ۱۳ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی ، مجموع معکوس ریشه ها چه قدر است؟
 

پاسخ

  

-1/3

فرض کنیم ریشه های معادله ی زیر باشند:
 
مجموع معکوسِ ریشه های یعنی مجموع که می شود:
 
صورت کسر همان و مخرج آن همان است، پس  را حساب می کنیم: 
ضرایب معادله ی را می نویسیم:  
 
پس:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:18
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:28
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:42
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:42
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 5 با 0:0:43
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:43
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 7 با 0:0:45
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 8 با 0:0:52
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 9 با 0:0:53
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه