سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 376 | ۱۷ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله و مسائل توصیفی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


علی از برادرش رضا 10 سال بزرگ تر است. اگر هفت سال بعد سن علی دو برابر سن رضا باشد، مجموع سن فعلی علی و رضا چه قدر است؟
 

پاسخ

  

16

سن فعلی رضا را می گیریم. چون علی 10 سال از رضا بزرگ تر است، پس سن فعلی علی سال است.
هفت سال بعد رضا ساله و علی ساله می شود. در آن زمان سن علی دو برابر سن رضا است؛ پس:

 
 
 
 
سن فعلی رضا و سن فعلی علی بود. پس رضا 3 و علی 13 سال دارند که مجموع آن ها 16 می شود.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:32)
30 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:42)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه