سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 376


راهنما
دعوت دوستان

سوال 376 | ۱۷ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله و مسائل توصیفی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


علی از برادرش رضا 10 سال بزرگ تر است. اگر هفت سال بعد سن علی دو برابر سن رضا باشد، مجموع سن فعلی علی و رضا چه قدر است؟
 

پاسخ

  

16

سن فعلی رضا را می گیریم. چون علی 10 سال از رضا بزرگ تر است، پس سن فعلی علی سال است.
هفت سال بعد رضا ساله و علی ساله می شود. در آن زمان سن علی دو برابر سن رضا است؛ پس:

 
 
 
 
سن فعلی رضا و سن فعلی علی بود. پس رضا 3 و علی 13 سال دارند که مجموع آن ها 16 می شود.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:32
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:42
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:47
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 7 با 0:0:49
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 8 با 0:0:50
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 9 با 0:0:52
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 10 با 0:0:53
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 11 با 0:0:56
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 12 با 0:1:38
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه