سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 382


راهنما
دعوت دوستان

سوال 382 | ۲۳ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه  برابر کدام است ؟
 

پاسخ

  

-2

ابتدا مقدار x را از رابطه‎‌ی   به دست می‌آوریم:
 
 
 
 
حال مقدار  را در   جایگزین می‌کنیم:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:30
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:35
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 3 با 0:0:39
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 4 با 0:0:40
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 6 با 0:0:50
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 7 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 8 با 0:0:53
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 9 با 0:0:55
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه